Lupa

TERMENS I CONDICIONS D'ÚS


TITULARITAT DEL PORTAL.

Carme Vendrell Ollé, Apartat de Correus 80, 08270-Sant Fruitos del Bages (Barcelona)i amb CIF 77269490R, és la titular del portal https://www.olidelbages.com (en endavant el Portal i / o la Botiga) i posa aquest portal a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes i ofertes de Carme Vendrell Ollé, així com permetre l'adquisició dels productes oferts per Carme Vendrell Ollé, a través del portal.


CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES MATEIXES


Les presents Condicions Generals d'Utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació, i / o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen com a finalitat regular la posada a disposició de la informació així com les relacions comercials que sorgeixin entre a Botiga, i els usuaris del Portal. Per la navegació pel Portal i / o per la utilització dels serveis inclosos en la Botiga , vostè adquireix la condició d'Usuari. Tant la navegació, com la utilització i / o l'adquisició de qualsevol dels productes de la Botiga, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a
totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Utilització, de les Condicions Generals de Contractació que si escau regeixin l'adquisició dels béns o la prestació dels serveis, així com, si s'escau, a les Condicions particulars que, si escau regeixin l'adquisició dels productes o la prestació dels serveis.
La Botiga, podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions generals de contractació exposades en el Títol III següent, i / o les condicions particulars que, si escau, s'incloguin , mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en la Botiga amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita a la Botiga oa l'adquisició de qualssevol béns oferts en la Botiga.


TÍTOL II: "CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL PORTAL"


Aquestes Condicions Generals s'aplicaran a l'adquisició de béns i / o la prestació dels serveis oferts al Portal, si bé aquestes últimes activitats adicionalment, se sotmetran tant a aquestes Condicions Generals d'Ús, com a les condicions generals de contractació aplicables, i les condicions particulars, que si escau, pugui haver.


PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL. PROHIBICIÓ DE HIPERENLLAÇOS


Tots els continguts que es mostren a la Botiga i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i industrial de la Botiga o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Sistema On-Line.
En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de a Botiga, o dels titulars corresponents.
No es podrà establir cap vincle a la Botiga des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de Fet AMB el Cor, SCP


RESPONSABILITAT DE CARME OLLE VENDRELL


La Botiga, únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la Botiga quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de la mateixa. L'Usuari reconeix i accepta que la utilització de la Botiga, així com l'adquisició dels productes en ell oferts es realitza sota el seu risc i la seva sencera responsabilitat.
La Botiga, no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a La Botiga, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control de la Botiga i que no siguin atribuïbles a La Botiga , (iv) Les divergències de la informació, documentació i / o altres contingut de la Botiga que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa, (v) de la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a La Botiga, degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.
La Botiga, no, controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Portal. En particular La Botiga, no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.


OBLIGACIONS DE L'USUARI


Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, si escau les Condicions Particulars que siguin aplicables, així com complir les especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en la Botiga i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar la Botiga de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de La Botiga, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.
Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització de la Botiga, així com en la prestació dels serveis a: (i ) En el cas de registrar-se, l'Usuari s'obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades i a mantenir-les actualitzades; (ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Botiga, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. , (Iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Botiga cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la Botiga, a qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de La Botiga, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de La Botiga, o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos, (iv) a custodiar adequadament el Nom de La Botiga, als Usuaris, com elements identificadors i habilitadors per a l'accés als Serveis, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut. Igualment l'usuari es compromet a comunicar a La Botiga amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d'accés al "Nom d'usuari" i / o la "Contrasenya" per un tercer; (v) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través de la Botiga , no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través de la Botiga per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, (vi) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la Botiga oa la utilització de qualsevol dels serveis de la Botiga, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma, (vii) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de La Botiga, els seus proveïdors o tercers, (viii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel · lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.


COMUNICACIONS

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre La Botiga, i l'Usuari, aquests hauran, bé per correu electrònic (enviat un missatge a info@olidelbages.com) o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a Apartat de Correus 80, 08272-Sant Fruitos del Bages (Barcelona). Les comunicacions de La Botiga amb l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la Botiga. L'usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la Botiga, i / o l'adquisició de béns, la utilització del correu electrònic com procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.


LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR


Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.


CONDICIONS PER A LA VENDA ELECTRÒNICA ENTRE, CARME VENDRELL OLLÉ, I ELS USUARIS

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ


Aquestes condicions generals de contractació juntament, si s'escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre La Botiga, amb domicili a Apartat de Correus 80, 08272-Sant Fruitos del Bages (Barcelona) i amb NIF 77269490R i els tercers (des d'ara "Usuaris") que contractin els productes oferts a través de la Botiga.
Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret 1906/1999 per qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial Decret-Llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.
Per la utilització i / o l'adquisició de qualsevol dels productes de la Botiga, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Portal així com és el cas, a les condicions particulars que, si escau regeixin l'adquisició.
La Botiga, informa que els tràmits per efectuar l'adquisició de béns són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l'Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts al Portal.
Qualsevol modificació i / o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació haurà d'efectuar segons les indicacions incloses al Portal.


PRODUCTES OFERTS. SISTEMA DE COMPRA.


Els Productes oferts a la Botiga, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. A part del preu, i abans de confirmar la comanda, apareixeran en pantalla el total de les despeses d'enviament al domicili de l'Usuari, sempre per compte del comprador. Els preus indicats en pantalla es mostren en euros i inclouen l'IVA i qualsevol altre impost que fos d'aplicació i seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. La Botiga, es reserva el dret a decidir en cada moment, els productes que es continguin i s'ofereixin als Usuaris a través del Portal. D'aquesta manera, La Botiga, podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en la Botiga, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquest moment. Així mateix La Botiga es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts en la Botiga.
L'adquisició dels productes de la Botiga , podrà efectuar de dues maneres: registrant en la mateixa o sense registre. En ambdós casos els usuaris, amb la capacitat legal suficient, han de complir les instruccions que apareguin en pantalla i que requeriran executar les següents instruccions, així com qualssevol altres que s'incloguin en les diferents pantalles de la Botiga: (i) Omplir el formulari electrònic que en cada moment aparegui a la Botiga seguint les instruccions que s'hi indiquen. (Ii) Acceptació de les Condicions (*) i pulsació de la icona / botó ENVIAR. (Iii) Recepció en el compte de correu electrònic de l'Usuari de la conformitat del registre. El nom d'usuari i la contrasenya facilitats per l'Usuari a La Botiga , són elements identificadors i habilitadors per accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible. El nom de l'usuari no podrà ser modificat per l'usuari però si la contrasenya o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.
Un cop registrat l'usuari, i per procedir a la compra de productes, haurà d'afegir el producte que desitja adquirir en la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a La Botiga, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com, si s'escau, de les condicions particulars existents. La compra s'entendrà efectuada en el domicili de La Botiga.
Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, La Botiga, remetrà per correu electrònic a l'Usuari un comprovant de la compra. Així mateix, el Client podrà sol · licitar, i La Botiga, enviarà, la corresponent factura. La confirmació de comanda i el comprovant de compra no tindran validesa com factura.
La Botiga, es reserva el dret de cancel · lar el nom d'usuari i la contrasenya, i per tant l'accés a la Botiga d'aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb La Botiga.


FORMA DE PAGAMENT, LLIURAMENT I DESISTIMENT DE LES COMANDES.


El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar de conformitat amb els mitjans de pagament que a cada moment s'assenyalin en pantalla. Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions de la pantalla, així com qualsevol altra que s'exigeixi en pantalla.


La Botiga, s'obliga a lliurar els béns comprats per l'Usuari, al domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics), realitzant la tramesa en el termini màxim de 7 dies. Un cop realitzada la comanda es confirmarà per correu electróncio. Si per les condicions de la comanda el termini d'enviament fos major La Botiga, es compromet a comunicar-ho al client. Si no fos possible adquirir i / o produir els béns comprats, La Botiga, es reserva el dret de retornar els diners a l'Usuari amb prèvia notificació via correu electrònic i així doncs, procedir a cancel · lar la compra. Les despeses d'enviament van a càrrec del comprador. L'enviament es realitza per missatgeria. Per a comandes fora d'Espanya consultar abans les despeses d'enviament. Per poder complir el lliurament en el termini indicat recomanem indicar una adreça vàlida, amb destinatari localitzable en horari comercial. En cas de no realitzar l'entrega, l'empresa de missatgeria deixa avís sempre que la bústia estigui accessible.
Els costos d'enviament varien en funció de la comanda del producte i sempre es podran calcular, prèviament a la compra, clikant a "calcular despeses de transport".


Si el producte arribés en mal estat per causa del transport l'usuari haurà d'indicar en l'albarà del transportista i remetre reclamació al correu electrònic info@olidelbages.com dins de les 24 hores següents a la seva recepció. Després d'aquest termini La Botiga, no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu.

L'Usuari / Comprador disposarà d'un termini de catorze (14) dies naturals per a resoldre la compravenda, sempre que la pròpia naturalesa del bé adquirit ho permeti. El termini de catorze dies establert en el paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció pel comprador dels béns comprats. Les despeses d'enviament de la devolució corren a càrrec del client. La mercaderia ha d'arribar en perfecte estat, empaquetada en un embolcall tancat i segellat que cobreixi el seu embalatge original. A la recepció de la mercaderia a conformitat es procedirà a tornar el preu de la mateixa en el termini màxim de set (7) dies des de la recepció. En tot cas, s'entendrà que el comprador ha conegut el dret de desistiment des de l'entrada a la Botiga, que exigeix ​​la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què s'efectuï la comanda. No obstant tot el que s'ha exposat anteriorment, queda exclòs el dret de desistiment i / o resolució en aquells casos en què, per la pròpia naturalesa dels béns objecte d'adquisició, sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la corresponent reclamació dels danys i perjudicis soferts.
Si el producte fos defectuós, La Botiga, es responsabilitzarà de realitzar la substitució del producte, sense cap despesa per al client. Si el client volgués la resolució del contracte, se li descomptarien les despeses de recollida.
La Botiga, disposa de fulls de reclamacions a disposició del consumidor.


LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ FUR.


El present contracte, es regirà per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

Carmen Vendrell Ollé  |  NIF.: 77.269.490-R  |  Aptdo. Correos 80  |  08272  |  Sant Fruitos del Bages (Barcelona)  |  info@olidelbages.com  |  Tel.: 938 760 583
Whats